Wednesday, October 20, 2010

ဘဲြ႕လြန္ကြႏ္ပ်ဴတာသိပၸံဒီပလုိမာ (DCS)


အြန္လုိင္းမွ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္သူ ေတြအတြက္ပါ။ အြန္လုိင္းမွ ေန၍ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုုိမာဘဲြ႕ကုိ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္တခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလက (၁)ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဂ်ဴးမွာ (၈)ခု ျဖစ္ပါတယ္။
မည္သုိ႔ မည္ပံု ေလွ်ာက္ထားရမည္ကုိ http://www.yuonline-wbts.com/ တဆင့္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။