Sunday, November 28, 2010

လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေသာ ေျခေထာက္

ခႏၶာကိုယ္တစ္ကိုယ္လံုးရွိ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းကို အားလံုးက ဂ႐ုစိုက္ၾကပါသည္။ “မ်က္ႏွာမွာ အဖုေပါက္ေနသည္၊ လည္ေခ်ာင္း နာေနသည္၊ ဝမ္းဗိုက္ ေအာင့္ေနသည္” စသည္ျဖင့္ သတိတရနဲ႔ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးထဲတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရေသာ အဂၤါတစ္ခုရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ကိုယ္လံုး၏ အေလးခ်ိန္ကို တေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး (၄) နာရီခန္႔ သယ္ထားေပးေနရေသာ္လည္း “ေျခေထာက္”ကို အားလံုးက ေမ့ၿမဲေမ့ေနၾကသည္။ သူကနာက်င္ေနေၾကာင္း အရိပ္အျြမက္ေလာက္ ျပလာရင္လည္း “အေရးမႀကီးပါဘူးေလ၊ ၿပီးရင္ေပ်ာက္သြားမွာပါ” ဆိုၿပီး မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳမိတတ္ပါသည္။
ေျခေထာက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ျပႆနာေပါင္း (၃၀ဝ)ေက်ာ္ရွိသည္။ ေျခေထာက္အတြင္းရွိ အက်ိအိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေျခဖေနာင့္နာျခင္းမွ အစျပဳ၍ အဆစ္အျမစ္မ်ားေရာင္ကို္က္လာျခင္း၊ ေျခမဆန္႔ထုတ္ ၍မရဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရခက္ခဲျခင္းတို႔အထိ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ ေျခဖဝါးျပင္ရွိ အသားမ်ားပါးလာသည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္၏အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ေျခေထာက္တြင္ ဒါဏ္ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထိုအခါ ၾကာရွည္စြာလ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရေသာ ေျခေထာက္သည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို ဟန္႔တားလာသည္။ ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈတို႔ကို ေစာစီးစြာခံယူႏိုင္ေစရန္ သတိျပဳရမည့္ လကၡဏာမ်ား၊ ကာကြယ္ရန္အခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
(၁) နာက်င္မႈတိုင္းကို သတိထားရပါသည္။

အကယ္၍ မိမိတြင္ ခါးနာျခင္း၊ ညိႈ႕သက်ည္း၊ ဒူးေခါင္း၊ တင္ပါးတို႔တြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ မိမိ၏ေျခဖဝါးကိုပါ သတိထားရေတာ့မည္။ ဤကဲ့သို႔အပယိက နာက်င္မႈမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုးဝဆက္စပ္ေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေျခဖဝါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာတစ္ပိုင္း တစ္စျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ထက္ (၅)ဆခန္႔မ်ားေသာ ဖိအားသည္ ေျခဖဝါးတြင္ လာၿပီးသက္ေရာက္ပါသည္။ ေျခဖဝါးကသာ ဤအေျခအေနကို ေကာင္းစြာမထိန္းထားႏိုင္လွ်င္ အေပၚတြင္ပါရွိေသာ လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရတတ္ပါသည္။
ေျခဖဝါးျပားေသာသူ (Flat foot) တိ႔ုသည္ ေျခေထာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ပို၍ခံစား ရတတ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ ေျခဖဝါးအခြက္သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ပို၍ နီးေသာေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ေျပးေသာအခါတို႔တြင္ ေျခကုပ္ယူရန္ အလြန္အားစိုက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားလာေလ၊ ေျခေထာက္တြင္လာ၍ သက္ေရာက္ေသာ အားမ်ားလာေလျဖစ္ၿပီး ေျခဖေနာင့္အပါအဝင္ ေျခေထာက္တစ္ခုလံုး ဒါဏ္ကို စတင္ခံစားရတတ္ပါသည္။ ေျခေထာက္တြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလာေသာအခါ ေျခေထာက္အတြင္းပိုင္းရွိ ျြကက္သားမ်ား ပို၍ခက္ခဲစြာ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ညိႈ႕သက်ည္းမ်ားနာလာတတ္ပါသည္။
ေျခသလံုးျြကက္သားမွ အေျခခံ၍ ဖေနာင့္အထိ ဆက္တြဲထားေသာ အရြတ္ေရာင္ျခင္း (Achilles Tendinitis)ကို ေျခဖဝါးျပားေသာသူတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေျခလွမ္းတိုင္း၏ အလွမ္း၊ အဆုတ္တိုင္းကို ေထမိေစရန္ ထိန္းထားရေသာအရြတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခဖဝါးတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိလာေသာအခါ ထိုအရြတ္ပါ ေရာင္ရမ္းၿပီး နာက်င္လာသည္။ ေျခဖဝါးျပားျခင္းေၾကာင့္ ဒုးေခါင္း  လႈပ္ရွားရခက္ခဲလာျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဒူးေခါင္းမေကာင္းေသာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေျခဖဝါးသည္ ျပားေနသည္ကိုေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ေျခဖဝါးခြက္ဝင္ေနလြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခေထာက္လႈပ္ရွားေသာအခ်ိန္တြင္ ခြက္ေနေသာေနရာအစား ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျြကက္သားမ်ားက ပို၍အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္စလံုးသည္ တင္ပါးႏွင့္ ခါးတို႔တြင္ နာက်င္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ခံစားရေစပါသည္။
(၂) အ႐ိုးဖုမထြက္ပါေစႏွင့္။

အ႐ိုးဖုထြက္ျခင္း (Bone Spur) ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အ႐ိုး၌ အဖုထြက္လာျခင္းကို သတ္မွတ္ေသာ အေခၚအေဝၚတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အ႐ိုးက်ိဳးၿပီးခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ဆက္ရန္ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ အ႐ိုးဖုထြက္ျခင္းကိုေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႀကီးထြားလာမႈမ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး စမ္းသပ္ရန္ခက္ခဲသည္။ အ႐ိုးဖုထြက္လြယ္ေသာေနရာတို႔တြင္ လည္ပင္း၊ ပုခံုး၊ လက္ဆစ္၊ ခါး႐ိုး၊ တင္ပါး၊ ဒူးေခါင္းႏွင့္ ဖေနာင့္တို႔ ပါဝင္သည္။ လက္ဆစ္ ခဏခဏခ်ိဳးျခင္းသည္ အ႐ိုးဖုထြက္ေစသည္။ ေျခဖေနာင့္တြင္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုးအဖုသည္ အနီးရွိ ျြကက္သားႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာမ်ားတြင္လာ၍ သက္ေရာက္ ေသာေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါတြင္ နာက်င္မႈမ်ား ခံစားရေစပါသည္။
ဤျပႆနာမ်ားကို အသက္ႀကီးေသာသူတို႔တြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္ေသာ အားကစားသမားမ်ား၊ ကေသာသူမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ျြကက္သားမ်ား၊ အရြတ္မ်ား၊ တြယ္ဆက္တစ္သွ်ဴးမ်ားတြင္ ပို၍အားထည့္ရေသာေၾကာင့္ အရိုးမ်ား ဖုထြက္ႏိုင္ၿပီး နာက်င္မႈကို ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ နာက်င္မႈသည္ၾကာရွည္တတ္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါ ဟန္႔တားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အ႐ိုးမ်ားႀကီးထြားေနသည္ဟုထင္ေသာအခါ၊ နာက်င္မႈမ်ားပါ တြဲဖက္ပါလာေသာအခါ၊ အဆစ္မ်ားတြင္ နာက်င္ၿပီး အားနည္းေနေသာအခါတို႔တြင္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ေရာဂါခံစားေနရေသာ အေျခအေနကို မူတည္ၿပီး ဆရာဝန္က လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အနားယူရန္၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ အေရာင္က်ေဆးမ်ားေသာက္ရန္၊ ကာယကုထံုးမ်ားခံယူရန္ အစရွိသည္ျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ရန္မလိုသည့္ အထက္ပါ ကုသပံုမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္ရခက္ခဲျခင္းအထိ ျဖစ္လာပါက ခြဲစိတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
(၃) အရည္ၾကည္ဖု မေပါက္ေအာင္ကာကြယ္ပါ။

ေျခေထာက္ကို မ်ားမ်ားအသံုးျပဳရေသာသူတို႔တြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားသည္ ေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ေျခေထာက္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ ေစေသာအရာမ်ားတြင္ ရွဴးဖိနပ္သည္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္သည္။ ဖိနပ္သည္ က်ဥ္းလြန္းေနလွ်င္ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ား၏ေဘးဘက္တြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားေပါက္ႏိုင္သည္။ ဖိနပ္၏ထုသည္ တိမ္လြန္းေနလွ်င္ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ား၏ ထိပ္ဘက္တြင္ နာက်င္ႏိုင္ပါသည္။ ရွဴးဖိနပ္သည္ ေခ်ာင္ေနလွ်င္ အရွည္ဆံုးေျခေခ်ာင္းေလး၏ထိ္ပ္တြင္ အရည္ၾကည္ဖ ုေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖေနာင့္တြင္လည္း နာက်င္လာႏိုင္ပါသည္။ အသက္ႀကီးလာေသာအခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္မ်ားကလည္း လိုက္ၿပီးႀကီးလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖိနပ္ အႀကီးကို ေျပာင္းၿပီးမဝယ္ခ်င္ၾကေခ်။ ရွဴးဖိနပ္ႏွင့္ မိမိ၏အရွည္ဆံုးေျခေခ်ာင္းသည္ အနည္းဆံုးလက္တစ္လံုး ခန္႔ အကြာေဝးရွိရပါမည္။
ေျခေထာက္တြင္ ျပႆနာမ်ားကိုျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားတြင္ ဖိနပ္အတြင္း ပြတ္တိုက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခြ်းထြက္ေသာအခ်ိန္တို႔တြင္ ပိုၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံစားရတတ္ပါသည္။ ေျခဖဝါးတြင္ရွိေသာ ေခြ်းထုတ္ဂလင္း (Sweat Gland) အေရအတြက္သည္ လက္ဖဝါးတြင္ရွိေသာ အေရအတြက္ ႏွင့္ညီမွ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖိနပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ပြန္းပဲ့မႈမရွိေသာ ေျခအိတ္မ်ား၊ ေခြ်းစုပ္ယူႏိုင္ေသာ ေျခအိတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ေျခဖဝါးမ်ားကို ကာကြယ္သင့္ပါသည္။
ေခြ်းထြက္အရမ္းမ်ားသူတို႔သည္ ေျခဖဝါးတစ္ဖက္စီတြင္ေခြ်းနံ႔ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ဖ်န္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေရေႏြးစိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရေႏြး (၂)ဂါလံတြင္ ရွာလကာရည္ (၁)ပုလင္းခန္႔ ထည့္ၿပီး ၁၅ မိနစ္ခန္႔စိမ္ထား ေပးပါ။ ဤနည္းလမ္းအတိုင္း (၄-၅)ရက္ခန္႔ ဆက္တိုက္လုပ္ေပးၿပီး (၁)ပတ္ခန္႔ နားထားႏိုင္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအပါအဝင္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသြးလည့္ပတ္မႈမေကာင္းေသာ သုမ်ားတြင္ ဤနည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ မိမိ၏ေျခေထာက္မ်ားတြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားရွိ၊ မရွိကို အၿမဲသတိထားေနရပါသည္။ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားရွိေနလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာအပ္ကိုသံုးၿပီး ေဖာက္ထုတ္ ႏိုင္ပါေသာ္လည္း အေရျပားကို ဆြဲမလွန္မိေစရန္ သတိထားရပါသည္။ ျဖစ္ေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္ကို Hydrogen Peroxide သို႔မဟုတ္ Povidone Iodine ပါဝင္ေသာ လိမ္းေဆးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ OTC အေနျဖင့္ သံုးႏိုင္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးပါသည့္ လိမ္းေဆးမ်ားကိုလည္းေကာင္း လိမ္းေပးၿပီး အေပၚမွ ဖံုးအုပ္ထားရပါမည္။ (၄-၅) ရက္ခန္႔ ၾကာသည့္အထိ အနာမက်က္ျခင္း၊ ပိုးဝင္ျခင္း၊ နီရဲေရာင္ရမ္းျခင္း တို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရပါမည္။
(၃) အရြတ္အေႁမွးပါးေရာင္ရမ္းျခင္းကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ေျခဖဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေျပးသူမ်ားႏွင့္ ကသူမ်ားတြင္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ ျပႆနာမွာ အရြတ္အေႁမွးပါးေရာင္ရမ္းျခင္း (Fasciitis) ျဖစ္သည္။ အရြတ္ေႁမွးသည္ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ား၏ အေျခမွ ဖေနာင့္အထိ ေျခဖဝါးတစ္ေလွ်ာက္တည္ရွိပါသည္။ ဤေနရာမ်ားတြင္ ဖိစီးမႈမ်ားလာေသာအခါ အရြတ္ေႁမွးသည္ ေရာင္ရမ္းလာပါၿပီး တစ္သွ်ဴးမ်ားကို စတင္၍ပ်က္စီးလာေစပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဒါဏ္ရာရေသာ တစ္သွ်ဴးအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာၿပီးမာေတာင့္လာကာ သြက္လက္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားရန္ ခက္ခဲလာပါသည္။ အရြတ္ေႁမွးေရာင္ရမ္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ အ႐ိုးဖုထြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထြက္ေနေသာ အ႐ိုးသည္ သူ႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရြတ္ေႁမွးကိုလည္း ေရာင္ရမ္းလာေစပါသည္။
အရြတ္ေႁမွးေရာင္ရမ္းျခင္းကို မိမိအိမ္မွာပင္ ကုသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ပထမရက္မ်ားတြင္ မိနစ္(၂၀)ခန္႔ ေရခဲအိတ္ကပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ (၂-၃)ရက္ အတြင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ကပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ နာက်င္မႈႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ေရခပ္ေႏြးေႏြးတြင္ စိမ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အားကစားသမားဆိုလွ်င္ မိမိလုပ္ေနက်သတ္မွတ္ခ်က္၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ လႈပ္ရွားသင့္ပါသည္။ မညီညာေသာ လမ္း၊ မာေသာေနရာတို႔တြင္ ေလ့က်င္ခန္းလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္သင့္ပါသည္။ ေျခေထာက္ကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးေသာအေနျဖင့္ ခံုတစ္ခုအေပၚတြင္ ေျခေထာက္ခ်၍ ထိုင္ၿပီး အေရွ့တြင္ ပုဝါတစ္စကို ခ်ထားပါ။ ထိုပုဝါစကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ဆတ္ခနဲ၊ ဆတ္ခနဲ ဆြဲယူၾကည့္ပါ။ အထက္ပါနည္းအတိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္ (၅-၁၀)ႀကိမ္ခန္႕ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျခေထာက္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သူ႔တြင္တစ္စံုတစ္ရာခံစားေနရေၾကာင္း သတိေပးေသာ လကၡဏာမ်ားကို အၿမဲသတိထားေနရမည္။ အကယ္၍ ဆီးခ်ိဳသမားတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ သူမ်ားထက္ပိုၿပီး သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ ဖိနပ္ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ေျခေထာက္ ဒါဏ္ရာရျခင္းကိုကာကြယ္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ အားကစားလႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအခ်က္ကို အၿမဲစဥ္းစားထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္လည္း ရုတ္တရက္လဲက်သည့္ဒါဏ္ကို ကာကြယ္ႏိိုင္ေသာ အခံျပားရွိသည့္ ဖိနပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ နံနက္ခင္းႏိုးလာခ်ိန္တြင္ အိပ္ရာကမထေသးခင္ မိမိတေန႔တာလံုးသံုးစြဲမည့္ ေျခေထာက္အေျခအေနကို အၿမဲဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ အားလံုးက ေျခေထာက္ကို ပံုမွန္ဂ႐ုစိုက္ေပးလွ်င္ သူတို႔ကလည္း အားလံုးကို ထာဝရအေဖာ္ျပဳေပးပါလိမ့္မည္။               ။
ႏွင္းႏုလြင္(ေဆးဝါး)
စရဏမဂၢဇင္း (ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၀)